Hronična opstruktivna bolest pluća ( HOBP )

Podelite sa ostalima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0
Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća predstavlja oboljenje koje se karakteriše simptomima hroničnog bronhitisa i emfizema, dok klasični trijas simptoma uključuje i simptome astme. Rezultat je oboljenje čija je dominantna karakteristika otežan protok vazduha kroz disajne puteve, koji nije u potpunosti reverzibilan. U zapadnoj Evropi oboljenje je prvi put opisano u 19. veku. Prve klasične opise oboljenja napisali su Badham 1808. godine i Laennec 1827. godine. U britanskoj medicinskoj literatuti opisano je sllično oboljenje sa simptomima hroničnog bronhitisa koje se komplikuje ponavljanim respiratornim infekcijama i završava popuštanjem desnog srca. U to vreme oboljenje se češće javljalo među siromašnima, pa se sumnjalo da se javlja usled lošeg kvaliteta života.

Razvoj medicinske nauke u 20. veku doneo je metode ispitivanja funkcije pluća (spirometriju) kojima se mogao detektovati protok vazduha kroz disajne puteve i napredak patohistoloških metoda kojima se mogao prepoznati emfizem. 1958. godine predložena je definicija hronične opstruktivne bolesti pluća kao oboljenja koje se karakteriše simptomima hroničnog bronhitisa, emfizema koje u sebi sadrži koncept opstrukcije protoka vazduha kroz disajne puteve.

Hronični bronhitis se definiše kao prisustvo hroničnog produktivnog kašlja tokom 3 meseca u okviru 2 uzastopne godine (drugi uzroci kašlja se isključuju). Sa druge strane emfizem se patološki definiše kao abnormalno, premanentno proširenje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhiola, koje prati destrukcija zidova ovih disajnih puteva bez postojanja očigledne fibroze. Ograničenje protoka vazduha usled emfizema nastaje kao posledica gubitka komplijanse plučnog parenhima i kontinuiteta disajnih puteva. Sa druge strane hronični bronhitis dovodi do smanjenje dijametra disajnih puteva i povećanja otpora protoku vazduha.

Prethodne definicije hronične opstruktivne bolesti su bile u najmanju ruku pesimističke, jer su karakterisale oboljenje kao ireverzibilno, kod koga terapija ima jako malo da ponudi. Danas je opšte prihvaćen optimistički pogled na oboljenje. GOLD (Golbal Iniciative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease) inicijativa opisuje hroničnu opstruktivnu bolest pluća kao oboljenje koje se karakteriše ograničenim protokom vazduha, koje nije u potpunosti reverzibilno, koje je obično progresivno, i udruženo sa abnormalnim zapaljenskim odgovorom pluća na inhalirane čestice ili gasove. GOLD inicijativa predstavlja fundamentalnu promenu jer potencira da je oboljenje moguće prevenirati i lečiti. Osnovna terapije koja se koristi u lečenju hronične opstruktivne bolesti pluća su oralni i inhalatorni kortikosteroidi koji se koriste u smanjenju simptoma, kontrolisanju simptoma pri naporu i prevenciji kompliikacija bolesti.

Hronična opstruktivna bolest pluća – Patofiziologija

Patofizilološke promene kod hronične opstruktivne bolesti pluća se javljaju u velikim centralnim disanim putevima, malim perifernim bronholama i plućnom parenhimu. Najveći broj slučajeva bolesti nastaje kao posledica izlaganja štetnim inhalatornim stimulusima, najčešće dimu cigareta. Normalan zapaljenski odgovor disajnih puteva je pojačan kod osoba koje su sklone hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. Patogenetski mehanizmi nisu u potpunosti poznati, mada se u osnovi sumnja na prekomernu aktivnost polimorfonuklearnih leukocita i makrofaga koji luče elsataze koje oštećuju plućno tkivo. Kao primarni krivac za nastanak oboljenja navodi se humana leukocitna elastaza, dok sinergističku ulogu u nastanku oboljenja imaju i enzimi proteinaza 3, makrofagne metaloproteinaze (MMP), cisteinske proteinaze, i aktivator plazminogena. Kao dodatak prekomernoj aktivnosti enzima ćelija zapaljenskog procesa, doprinos nastanku oboljenja daje oksidativni stres, prisustvo slobodnih radikala u duvanskom dimu, kao i oksidativni produkti izazavani zapaljenskim procesom, koji svi zajedno dovode do apoptoze ili nekroze ćelija plućnog parenhima. Ubrzano starenje i autoimuni procesi se takođe krive za nastanak oboljenja.

Dim cigareta dovodi do influksa neutrofila u disajne puteve, što je preduslov za oslobađanje metaloproteinaza, te je ovaj proces osnova za nastanak emfizema. Studije su pokazele da pored neutrofila značajnu ulogu u nastanku opstrukcije disajnih puteva igraju i makrofagi i CD 8 + limfociti. Brojni dokazi potkrepljuju hipotezu o defektnom klirensu ćelija nakon apoptoze od strane makrofaga, kao dominantnog procesa u nastanku zapaljenja kod hronične opstruktivne bolesti pluća. Azitromicin je lek koji je dokazao poboljšanje makrofagnog klirensa.

Hronični bronhitis

Hiperplazija mukoznih žlezda epitela disajnih puteva je patognomonični znak hroničnog bronhitisa. Strukturne promene kod hroničnog bronhitisa obuhvataju promene u strukturi disajnih puteva kao što su atrofija sluznice, fokalna skvamozma metaplazija, cilijarne abnorlmalnosti, varijabilna hiperplazija glatkog mišića disajnih puteva, zapaljenje i zadebljanje zidova disajnih puteva. Oštećenje enditela pogoršava mukcilijarni transport koji uklanja mukus i bakterije. Zapaljenje disajnih puteva i prekomerna sekrecija omogućavaju nastanak opstrukcije disajnih puteva. Razvija se neurtofilija u lumenu, dok se u submukozi nalaze neurtofilni infiltrati. U bronhiolama se nalazi mononuklearni inflamatorni proces, okluzija lumena mukusom, metaplazija peharastih ćelija, hiperplazija glatkog mišića i degeneracija usled prisustva fibroze. Ove promene su praćene promenama u strukturi alveaola.

U suprotnosti sa emfizemom, kod hroničnog bronhitisa postoji relativno neoštećeno kapilarno plućno korito. Organizam odgovara na smanjenje ventilacije povećanjem srčanog udarnog volumena. Poremećen odnos ventilacija prefuzija rezultuje ubrzanom cirkulacijom krvi kroz loše ventilirane regione pluča, što dovodi do hipoksemije i posledične policitemije. Može se razviti i hiperkapnija sa sledstvenom respiratornom acidozom, što dovodi do vazokonstrikcije plućne arterije i nastanka cor pulmonale. Ovi pacijenti su cijanotični usled hipoksemije i policitemije sa popuštanjem desnog srca.

Emfizem

Emfizem je patološka dijagnoza koja podrazumeva proširenje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhijola. Emfizem dovodi do dramatičnog smanjenja površine alveola, koja je neophodna za razmenu gasova u plućima. Destrukcija alveola dovodi do smanjenja protoka vazduha putem dva mehanizma. Prvi je smanjenje rastegljivosti plućnog tkiva koja opada sa destrukcijom alveola, dok je drugi gubitak podrške alveolarnih septa, što dovodi do daljeg sužavanja disajnih puteva.

Morfološki razlikujemo 3 vrste emfizema: cenroacinusni, panacinusni i distalni acinusni (paraseptalni). Kod centroacinusnog emfizema postoji destrukcija respiratornih bronhiola i alveola u centralnom delu plućnih acinusa. Ovaj tip emfizema je udružen sa pušenjem cigareta i izraženiji je u gornjim lobusima pluća. Panacinusni emfizem obuhvata alveole celog acinusa distalno od terminalne bronhiole. Ovaj tip emfizema je izraženiji u donjim lobusima pluća i nalazi se kod homozigotnih osoba sa deficitom alfa 1 antitripsina. Distalni acinusni ili paraseptalni emfizem je najneuobičajniji od svih, i obuhvata distalne stukture (alveolarne sakuluse i duktuse). Ovaj oblik emfizema je lokalizovan uz fibrozne septe ili na površini uz pleuru i dovodi do nastanka velikih bula. Ovaj emfizem nije udružen sa opstrukcijom protoka vazduha kroz disajne puteve, ali apikalne bule mogu dovesti do pojave pneumotoraksa.

Kod emfizema, postepena destrukcija alveolarnih septa i kapilarnog korita dovodi do smanjenja sposobnosti pluća da oksigeniše krv. Ovo se kompenzuje smanjenim udarnim volumenom i hiperventilacijom. Poremećaj odnosa prefuzija ventilacija dovodi do relativno ograničenog protoka krvi kroz dobro oksigenisano pluće, na normalnim parcijalnim pritiscima gasova i pritiscima gasova u plućima, u suprotnosti sa hroničnim bronhitisom. Zbog smanjenog srčanog udarnog volumena ostatak odganizma pati zbog hipoksije i plučne kaheksije. Kod ovih pacijenata dolazi do gubitka mišićne mase i telesne težine.

Emfizematozna destrukcija i zapaljenje malih disajnih puteva

Emfizematozna destrukcija pluća i zapaljenje malih disajnih puteva se nalaze kod pacijenata koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća. Kod osoba kod kojih dominira umereni do teški oblik emfizema, gubitak plućne komplijanse predstavlja glavni mehanizam ograničavanja protoka vazduha kroz disajne puteve. U suprotnom slučaju, kada je emfizem blag, dominiraju zapaljenske promene, koje uzrokuju najveći deo poremećaja plućne funkcije. I dok je emfizem ireverzibilna promena, sa druge strane hronično zapaljenje bronhija predstavlja promenu koja je reverzibilna u jednim delom. Ograničenje protoka vazduha je jedini patofiziološki mehanizam koji dovodi do nastanka simptoma kod ove bolesti.

Dinamska hiperinflacija

DInamska hiperinflacija igra značajnu ulogu u razvoju dispee prilikom fizičkog napora. Popravljanje osećaja dispnee može de postići primenom bronhodilatatora, kiseoničnom terapijom, hiruškim lečenjem oboljenja i manevrima koji se uče u okviru plućne rehabilitacije. Sve ovo usporava nastanak dinamičke hiperinflacije dok ima manji uticaj na popravljanje stepena opstrukcije disajnih puteva. Hiperinflacija (definiše se kao odnos inspiratornog volumena i vitalnog kapaciteta) bolja je u predviđanju preživljavanja kod ovih pacijenata od forsiranog ekspirijumskog volumena u prvoj sekundi (FEV1).

Hronična opstruktivna bolest pluća – Etiologija

Primarni uzrok hronične opstruktivne bolesti je izloženost duvanskom dimu. Izloženost duvanskom dimu čini oko 90% rizika kod hronične opstruktivne bolesti. Pušenje cigareta stimuliše makrofage da oslobode neurtofilne hemotaktičke faktore i elastaze koji dovode do oštećenja plućnog parenhima. Klinički značajna bolest se razvija kod oko 15 % pušača, ali se smatra da je ovaj broj u velikoj meri podcenjen. Starost u kojoj se počinje sa pušenjem, broj popušenih cigareta, godine pušačkog staža, i trenutni pušački status jesu faktori koji utiču na mortalitet od hronične opstruktivne bolesti.

Kod osoba koje puše postoji godišnje opadanje FEV1. Ovo opadanje fiziološki iznosi oko 20 – 30 ml godišnje kod osoba koje ne puše. Kod pacijenata koji puše opadanje FEV1 iznosi preko 60 ml godišnje. Izloženost duvanskom dimu, poznatije kao pasivno pušenje, povećava rizik od razvoja respiratornih infekcija, provocira simptome astme i uzrokuje merljivo smanjenje plućne funkcije. Studije su pokazale da kod pušača stukturne promene u plućima postoje i pre pojave kliničkih simptoma. Ove promene se mogu detektovati pletizmografijom i spirometrijom.

Hronična opstruktivna bolest pluća se javlja i kod osoba koje nisu pušači. Efekat zagađenja vazduha na razvoj bolesti je nedovoljno istražen i jako mali u poređenju sa pušenjem. U zemljama u razvoju glavni krivac je upotreba fosilnih goriva. Dugotrajna izloženost automobilskim izduvnim gasovima predstavlja faktor rizika za razvoj oboljenja kod osoba koje već boluju od astme i šećerne bolesti.

Osobe sa hiperreaktivnošću disajnih puteva, koje puše, imaju povećan rizik od razvoja opstruktivne bolesti pluća sa rapidno opadajućom plućnom funkcijom. Nespecifična hiperreaktivnost disajnih puteva je obrnuto proporcionalna FEV1, i može predvideti brzinu opadanja plućne funkcije. Ipak, uloga hiperreaktivnosti disajnih puteva kod osoba koje puše u razvoju hronične opstruktivne bolesti pluća nije dovoljno jasna. Pored toga, bronhijalna hiperreaktivnost može nastati kao posledica razvoja hroničnog bronhitisa kao posledice pušenja.

Alfa 1 antitripsin je glikoprotein koji se sintetiše u jetri i izlučuje u krvotok. Sastoji se od jednog niza 394 aminokiseline, i ima ulogu da inaktiviše neutrofilnu elastazu u plućnom intersticijumu i zaštiti plućni parenhim od gubitka komplijanse. Teški oblci deficijencije alfa 1 antitripsina dovode do ranog nastanka kliničkih manifestacija panacinusnog emfizema. Deficit alfa 1 antitripsina je jedini poznati genetski faktor rizika za nastanak bolesti, i postoji kod oko 1 % osoba sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća. Teški oblci nedostatka alfa 1 antitripsina dovode do nastanka emfizema kod pušača u 40. godini, dok se kod nepušača emfizem javlja oko 53. godine života. Poznate su 24 varijante alfa 1 antitripsina i sve se nasleđuju kodominantno. Uobičajeni M alel se može naći kod 90 % osoba, dok osobe sa homozigotnim fenotipom proizvode normalne količine alfa 1 antitripsina. Osobe sa homozigotnim stanjem (PiZZ) su osobe kod kojih se najčešće dijagnostikuje deficijencija alfa 1 antitripsina, i u ovu kategoriju spada 95 % osoba sa teškim oblicima nedostatka.

Emfizem se javlja kod oko 2 % osoba koje intravenski upotrebljavaju narkotike. Nastanak oboljenja se pripisuje oštećuju plućne vaskularizacije supstancama (skrobni sirup, pamučna vlakna, celuloza, talk) koje se nalaze u metadonu i metilfenidatu. Bule u plućnom parenhimu kod osoba koji koriste heroin ili kokain nalaze se predominantno u gornjim režnjevima. U suprotnosti sa prethodnim, kod osoba koje zloupotrebljavaju metadon radi se o panacinusnom emfizemu i bule se nalaze u bazalnim delovima pluća.

HIV infekcija predstavlja poseban faktor rizika za razvoj bolesti pored pušenja, zloupotrebe droge i ostalih faktora rizika. Apikalne bulozne promene se nalaze kod osoba obolelih od HIV sa Pneumocystis carinii infekcijom. Reverzibilne pneumatocele se nalaze kod 10 do 20 % pacijenata.

Bolesti vezivnog tkiva mogu biti udružene sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća. Cutis laxa je poremećaj u sintezi elastina koji se karakreriše prevremenim starnjem kože. Radi se o kongenitalnom oboljenju sa različitim formama nasleđivanja. Emfizem se nalazi kod ovih osoba u ranom neonatalnom periodu. Patogeneza obuhvata poremećaj u sintezi elastina i tropoelastina.

Marfanov sindrom je autozomno dominantno oboljenje koje se karakteriše poremećajem u sintezi kolagena tipa I. Oboljenje se karakteriše abnormalnom dužinom ekstremiteta, subluksacijom očnog sočiva i kardiovaskularnim anomalijama. Anomalije na plućima u vidu emfizema nalaze se kod oko 10 % osoba.

Ehlers Danlos sindrom predstavlja grupu naslednih oboljenja vezivnog tkiva koje se manifestuje hiperrasteglivošću kože i zglobova, lakim nastankom modrica i pseudotumorima. Kod ovog sindroma postoji povećana prevalenca hronične opstruktivne bolesti pluća.

Salla je oboljenje koje je opisano u Skandinaviji. Radi se o autozomno recesivnom oboljenju koje se karakteriše intralizozomalnom akumulacijom salicilne kiseline u različitim tkivima. Najznačajnije manifestacije ove bolesti su teška mentalna retardacija, ataksija i nistagmus. Opisano je postojanje emfizema, koje se pripisuje oštećenoj inhibitornoj aktivnosti serumskog tripsina.

Hronična opstruktivna bolest pluća – Epidemiologija

Prevalancija HOBP u svetu nije potpuno poznata, ali se smatra da se kreće oko 7 – 19 %. BOLD studija je našla prevalencu na globalnom nivou od oko 10 %. Oboljenje se češće javlja kod muškaraca 11.8 %, dok kod žena prevalencija iznosi oko 8.5 %. Prevelencija varira u zavisnosti od regiona u svetu i najveća je u Južnoafričkoj Republici kod muškaraca 22.2 %, i kod žena 16.7 %. Sa druge strane Hanover u Nemačkoj ima najmanju prevalencu 8.6 % kod muškaraca i 3.7 % kod žena. Ove procente treba uzeti sa rezervom, jer se smatra da veliki broj pacijenata ostaje nedijagnostikovan i nelečen. U poslednje vreme primećen je trend porasta prevalencije bolesti kod žena. Bolest se predominantno javlja kod osoba koje su starije od 40 godina. Težak oblik oboljenja sa ranim početkom, se obično javlja kod žena afroameričkog porekla koje imaju u porodičnoj anamnezi majku koja je bolovala od hronične opstruktivne bolesti pluća.

Prema studiji koju je sproveo Mintz sa saradnicima, na osnovu upitnika i spirometrije, došlo se do zaljučka da 21% pacijenata starijih od 30 godina sa pušačkim stažom dužim od 10 godina verovetno boluje od HOBP, iako dijagnoza nije postavljena.

Hronična opstruktivna bolest pluća – Dijagnostikovanje

Značajna karakteristika hronične opstruktivne bolesti je ireverzibilno ograničenje protoka vazduha tokom forsiranih ekspiracija. Ovo nastaje zbog gubitka komplijanse (elastičnosti) pluća zbog destrukcije plućnog parenhima ili zbog povećanja otpora protoku vazduha. Formalno, dijagnoza opstruktivne bolesti pluća postavlja se na osnovu spirometrijskog nalaza, kada je vrednst FEV1 manja od 70%. Vrednost FEV1 manja od 70 % predstavlja značajan opstrukcioni defekt. Radiografska i laboratorijska dijagnostika su posebno značajna kod akutnih egzacerbacija.

Ne postoje prihvatljivi biomarkeri u dijagnostikovanju ove bolesti. Prema studiji koju je sproveo Sinn sa saradnicima, serumski plućni hemokin PARC/CCL-18 se može koristiti u dijagnostikovanju i praćenju oboljenja.

Britanske studije su pokazale da se kod oko 85 % pacijenata sa dijagnostikovanom hroničnom plućnom bolešću, bolest mogla dijagnostikovati i do 5 godina pre postavljanja definitivne dijagnoze. Nepostojanje prave dijagnoze se češće dešava kod žena nego kod muškaraca.

Gasne analize

Gase analize pružaju najbolju informaciju o akutnosti i težini pogoršanja osnovnog oboljenja. Pacijenti sa blagim oblikom bolesti imaju blagu do umerenu hipoksemiju bez hiperkapnije. Kako se oboljenje pogoršava hipoksemija se produbljuje i pojavljuje se hiperkapnija, što se obično viđa sa padom FEV1 ispod 1L/s, odnosno 30 % od predviđene vrednosti. Mehanika disanja i gasna razmena se pogoršavaju tokom akutnih egzacerbacija. Renalna kompenzacija postoji, iako je pH krvi uvek normalna. Uopšteno svaki pH ispod 7.3 treba smatrati znakom akutne respiratore ugruženosti.

Serumske vrednosti biohemijskih parametara

Pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća zadržavaju natrijum u organizmu. Pored toga kalijum treba budno pratiti, jer lekovi koji se koriste u terapiji (diuretici, bet agonisti i teofilin) smanjuju serumske vrednosti kalijuma. Beta agonisti, takođe, povećavaju renalno izlučivanje kalcijuma i magnezijuma što je značajno u stanjima sa smanjenim serumskim kalijumom. Hronična respiratora acidoza vodi ka kompenzatornoj metaboličkoj alkalozi. Zato, u situacijama kada ne postoji mogućnost određivanja gasnih analize, nivo bikarbonata u serumu se može koristiti za praćenje oboljenja.

Alfa 1 antitripsin treba meriti kod pacijenata mlađih od 40 godina i kod onih koji imaju emfizem u porodičnoj anamnezi u ranom periodu života. Dijagnoza teškog oblika deficijencije alfa 1 antitripsina postavlja se kada serumske vrednosti padnu ispod 11 mmol/L. Specifična fenotipizacija je rezervisana za pacijente sa vrednostima u opsegu 7 do 11 mmol/L, ili kada je potrebno genetsko savetovanje.

Karakteristike sputuma mogu se koristiti u proceni akutne egzacerbacije bolesti. Kod osoba sa stabilnim hroničnim brohitisom sputum je mukozan i u njemu dominiraju makrofagi. Kod pogoršanja bolesti sputum postaje purulentan i u njemu dominiraju neutrofili. Iako kvalitet sputuma može varirati od pacijenta do pacijenta, povećanje kvantiteta sputuma uvek ukazuje na akutnu egacerbaciju. Bakterije koje se najčešće nalaze u kulturi sputuma kod ovih pacijenata su Streptoccocus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Moraxella catharalis je uobičajena, dok se kod teških oblika pogoršanja može videti čak i Pseudomonas aeruginosa.

Humani B natriuretski peptid se vezuje za receptore guanilat ciklaze na na vaskularnom glatkom mišiću i endotelu. Njegovo vezivanje za ove receptore dovodi do povećanja cikličnog GMP u ovim ćelijama, što rezultuje dilatacijom arteriola i venula. Za B tip natriuretskog peptida smatralo se da može pomoći u diferencijarnju opstruktivne bolesti od hronične srčane insuficijencije, ali ipak kod blagoh oblika srčane insuficijencije, nije moguće samo na osnovu ovog parametra napraviti razliku, te je blagu elevaciju BNP potrebno tumačiti u skladu sa kliničkom slikom. U fazi razvoja nalaze se nofi pro BNP eseji koji će u budućnosti omogućiti razlikovanje hronične srčane insuficijencije od opstruktivne bolesti pluća.

Radiografija pluća

Kod pacijenata sa emfizemom pluća na frontalim i kosim radiografijama vide se znaci hiperinflacije, uključujući zaravnjivanje svoda dijafragme, povećaje retrosternalnog prostora i dugačka i uzana srčana senka. Brzo nestajanje vaskularne senke sa hiperlucentnošću pluća, jesu još neki od znakova emfizema. Hronični bronhitis se na radiografiji manifestuje naglašenim plućnim vaskularnim crtežom i uvećanom srčanom senkom. Ako se bolest komplikuje plućnom hipertenzijom vidi se naglašena plućna vaskularna šara, uvećanje desnog srca sa povećanjem transparencije u donjem delu retrosternalog prostora.

Kompjuterizovana tomografija, posebno HRCT tomografija visoke rezolucije, je metoda izbora u dijagnostikovanju bula kod emfizema. Standarna kompjuterizovana tomografija i radiografija ne moraju uvek prikazati prisutne bule. Ova metoda predstavlja dopunsku dijagnostiku na osnovu čega se može tvrditi o kom obliku bolesti je reč. Na primer prisustvo emfizema u donjim lobusima pokazuje nedostatak alfa 1 antitripsina.

Ehokardiografija

Ehokardiografija je značajna metoda, jer veliki broj pacijanta razvije sekundarnu plućnu hipertenziju, kao posledicu hronične hipoksemije i remodelovanja krvnih sudova. Ovo rezultuje popuštanjem desnog srca, što se naziva cor pulmonale. Ipak, čak i teški oblici opstruktivne bolesti pluća bivaju praćeni blagim oblicima plućne hipetenzije. Nalaz teških oblika plućne hipertenzije na ehokardiogramu ili prilikom kateterizacije srca zahteva dalju dijagnostiku. Dvodimenzionalna ehokrdiografija je korisna u proceni sistolnog pritiska u plućnoj arteriji i proceni funkcije desne komore, ali se dijagnoza plućne hipertenzije postavlja isključivo kateterizacijom.

Testovi plućne funkcije

Testovi plućne funkcije su osnova dijagostikovanja i procene težine oboljenja, a korisni su i u progozi ishoda bolesti. FEV1 je ideks koji pokazuje opstrukciju disajnih puteva. Pored spirometrijskih parametara koji definišu ovo oboljenje, merenje plućnih kapaciteta pokazuje povećanje ukupnog plućnog volumena, funkcionalnog rezidualnog kapaciteta i rezidualnog volumena. Vitalni kapacietet se obično smanjuje. Dinamička hiperinflacija pluća se smatra glavnim krivcem za osećaj disnee prilikom napora, a ne kako se to ranije mislilo da je glavni krivac opstrukcija disajnih puteva. Oko 30 % ovih pacijenata ima povećanje vrednosti FEV1 na spirometriji nakon inhlacije bronhodilatatora. Kapacitet za eliminisanje ugljen dioksda smanjuje se sa težinom emfizema.

Šestominutni test hodanja je dobar prediktor mortaliteta kod ovih bolesnika. Pacijenti kod kojih dolazi do desaturacije krvi tokom testa imaju veći mortalitet nego oni kod kojih se to ne dešava. Ovaj test je deo BODE indeksa kojim se procenjuje preživljavanje i pokazuje sposobnost za podnošenje fizičkog napora.

Ostale metode nude manje informacija nego prethodno navedene. Tako, pulsna oksimetrija nudi manje informacija od gasnih analiza, ali u situacijama kada gasne analize nisu dostupne, pulsna oksimetrija može ponuditi dovoljno informacija u skladu sa kliničkom slikom. Ehokardiografija je značajna jer je velika verovatnoća da pacijenti sa ovim oboljenjem imaju udruženo srčano oboljenje. Ova metoda može pokazati da dispnoične tegobe i eventualna hipoksija nisu kardiogenog porekla. Kada se posumnja na plućnu hipertenziju, metoda izbora za merenje pritiska u plućnoj arteriji jeste kateterizacija desnog srca. Ovom metodom se može kvantifikovati odgovor na primenjene vazodilatatore.

Hronična hipoksemija vodi ka policitemiji. Hematokrit veći od 52 kod muškaraca, odnosno od 47 kod žena ukazuje na postojanje policitemije. Kod ovih pacijenata treba prvo proceniti postojanje hipoksemije u miru, pri naporu i u spavanju. Korekcijom hipoksemije koriguje se sekundarna policitemija kod pacijenata koji su prestali da puše cigarete.

Hronična opstruktivna bolest pluća – Lečenje

Cilj lečenja hronične opstruktivne bolesti pluća je popravljanje pacijentovog funkcionalnog statusa i kvaliteta života. To se postiže očuvanjem plućne funkcije, otklanjanjem simptoma i prevencijom egzacerbacija bolesti. Do sada, ni jedna metoda lečenja, osim transplantacije pluća, nije pokazala dramatičan uticaj na poboljšanje plućne funkcije i smanjenje mortaliteta. Kada se prvi put postavi dijagnoza hronične opstruktivne boolesti pluća, treba edukovati pacijenta o bolesti i ohrabriti ga da uzme aktivnu ulogu u lečenju.

Indikacije za prijem u intenzivnu negu su konfuzija, letargija, zamor respiratornih mišića, pogoršavanje hipoksemije i respiratorna acidoza sa pH ispod 7.3, kao i zabrinutost za preteći akutni respiratorni distres.

Lečenje bolesti zavisi od stadijuma. U prvom stadijumu sa blagom opstrukcijom, lečenje se zasniva na primeni kratkodelujućeg bronhodilatatora u kombinaciji sa smanjenjem faktora rizika (vakcinacija protiv gripa). Drugi stadijum bolesti, koji se karakteriše umerenom opstrukcijom, leči se primenom dugodelujućeg bronhodilatatora, po potrebi primenom kratkodelujućeg bronhodilatatora i vakcinacijom protiv gripa. Od drugog stadijuma treba primeniti kardiopulmonalnu rehabilitaciju. U trećem stadijumu (teški oblici opstrukcije) u terapiji se dodaju inhalatorni glukokortikosteroidi. U četvrtom stadijumu koji podrazumeva veoma teške oblike opstrukcije ili umerene opstrukcije sa znacima respiratornog zamora primenjuje se kontinuirana oksigenoterapija sa planiranjem hiruškog lečenja i eventualne transplantacije pluća.

Oralna ili inhalatorna terapija se upotrebljava kod pacijenata sa stabilnom bolešću kako bi se smanjila dispnea i poboljšala tolerancija napora. Većina lekova koji se koriste usmerena je prema sledećim uzrocima opstrukcije protoka vazduha: kontrakcija bronhijalnog glatkog mišića, kongestije i edema bronhijalne sluznice, zapaljenja disajnih puteva i povećana sekrecije u disanim putevima.

Dijeta je značajna kod ovih pacijenata, jer neadekvatna ishrana dovodi do male telesne mase, što udruženo sa bolešću smanjuje masu dijafragme, smanjuje toleranciju napora i povećava mortalitet. Nutritivna potpora je značajan aspekt lečenja ovih pacijenata.

Bronhodilatatori

Bronhodilatatori predstavljaju osnovu lečenja hronične opstruktivne bolesti pluća. Oni šire disajne puteve i na taj način smanjuju otpor protoku vazduha. Sa druge strane njihova upotreba povećava protok vazduha kroz disajne puteve i smanjuje dinamičku hiperinflaciju pluća. Nedostatak efekta bronhodilatatora prilikom testiranja plućne funkcije ne znači da ih ne treba koristiti u terapiji. Ovi lekovi olakšavaju tegobe, ali ne usporavaju progresiju bolesti i ne smanjuju mortalitet.

Beta 2 agonisti i antiholinergici

Inicajlni lek izbora između ove dve grupe lekova je još uvek diskutabilan. Istorijski gledano, beta 2 agonisti su smatrani prvim lekom izbora, dok su antiholinergici naknadno dodavani u terapiji. Ne iznenađuje nalaz brojnih studija da kombinacija ovih bronhodilatatora obezbeđuje bolji efekat nego svaki lek pojedinačno. Prihvatljiv izbor danas predstavlja monoterapija kao i kombinacija oba leka. Generalno gledano primena dugodelujućih bronhodilalatora ima više dobrobiti po pacijenta nego kratkodelujućih bronhodilatatora.

Beta 2 agonisti aktiviraju specifične beta 2 receptore na površini glatkih mišićnih ćelija disajnih puteva, što izaziva povećanje cAMP u ćeliji i relaksaciju glatkog mišića. Čak i pacijenti kod kojih nije moguće izmeriti efekat bronhodilatatora imaju povoljno dejstvo prilikom primene ovih lekova. Primena inhalatornih bronhodilalatora je poželjni put administracije ovih lekova zbog manje neželjenih dejstava. Neželjena dejstva su predvidljiva i obuhvataju tahikardiju i tremor. Vrlo retko beta 2 agonisti mogu izazvati srčane aritmije.

Sa druge strane antiholinergici se takmiče sa acetilholinom za postganglijski muskarinski receptor, te na taj način smanjuju tonus bronhija posredovan acetilholinom i prouzrokuju bronhodilataciju. Oni blokiraju refleksnu bronhokonstrikciju posredovanu delovanjem vagusa. Klinička dobrobit po pacijenta se ispoljava smanjenjem hiperinflacije pluća prilikom fizičkog napora. Ovi lekovi se loše apsorbuju sistemski i sigurni su u primeni. Neželjena dejstva obuhvataju suvoću usta i očiju, metalni ukus u ustima, probleme sa prostatom. Studije su pokazale da primena kratkodelujućih antoholinergika u manjem procentu dovodi do urinatne retencije usled problema sa prostatom u poređenju sa dugodelujućim agensima.

Upotreba beta 2 agonista i antiholinergika pokazala je u brojnim studijama povećan rizik kod ovih pacijenata od nastanka akutne koronarne bolesti i srčane slabosti, ali ne i povećan rizik od nastanka aritmija i šloga. Najveći rizik za ove pacijente postojao je u prve 2 do 3 nedelje tretmana.

Umeclidium bromid i vilanterol je kombinacija dugodelujućeg beta 2 agoniste (LABA) i dugodelujućeg antimuskarinskog (LAMA) leka koji su pokazali dobre rezultate u lečenju opstruktivne bolesti pluća. Ovaj lek nije namenjen primeni kod astme, niti se daje kod akutnih respiratornih problema. Pored navadenih ovaj lek ima ozbiljna neželjena dejstva u vidu paradoksalnog bronhospazma, neželjenih kardiovaskularnih efekata, glaukoma oštrog ugla, i nastanka ili pogoršanja urinarne retencije.

U svetlu dvojne bronhodilatatorne terapije treba pomenuti dva leka: aclidinium i umeclidinium bromid. Oba predstavljaju dugodelujuće antiholinergike koji delovanjem na muskarinske M 3 receptore smanjuju intracelularnu koncentraciju jona kalcijuma što rezultuje rekalsacijom glatkog mišića bronhija i posledičnom bronhodilatacijom.

Tiotropium

Upotreba tiotropiuma u terapiji HOBP zasniva se na UPLIFT studiji (Understanding Potential Long Turm Impact on Function with Tiotropium).

Prema rezultatima ove studije tiotropium pokazao bolji uticaj na smanjenje opadanja FEV1 i mortalitet od ove bolesti od placeba, ali je pokazao da smanjuje egzacerbacije bolesti, broj hospitalizacija i popravlja kvalitet života ovih pacijenata. Svakoga dana raste broj studija koje pokazuju da tiotropium ima veću efikasnost od dugo delujućih beta 2 agonista. Tiotropium je dostupan u vidu kapsule koja se primenjuje korišćenjem HandyHalera. Kontraindikacije i neželjena dejstva su ista kao kod ipratropiuma.

Inhibitori fosfodiesteraze

Inhibitori fosfodiesteraze povećavaju koncentraciju cAMP u ćeliji i na taj način izazivaju bronhodilataciju. Pored bronhodilatacije ovi lekovi popravljaju kontraktilnost dijafragme i stimulišu respiratorni centar.

Teofilin je nespecifični inhibitor fosfodiesteraze koji se danas koristi kao pomoćni lek. Ima malu terpijsku širinu sa značajnim neželjenim efektima. Ovi neželjeni efekti obuhvataju anksioznost, tremor, nesanicu mučninu, pretkomorsku multifokalnu tahikardiju i epileptične napade. Ovaj lek je rezervisan za pacijente kod kojih se teško kontroliše bolest ili koji ne mogu da koriste inhalatornu terapiju. Ovaj lek se primarno metaboliše preko jetre putem citohroma P 450. Aktivnost ovog enzimskog sistema zavisi od starosti pacijenta, kardiovaskularnog statusa i oboljenja jetre. Nivo ovog leka u krvi mora se striktno pratiti i mora se kretati u opsegu od 8 do 13 mg/dL.

Roflumilast i cliomilast predstavljaju drugu generaciju selektivnih inhibitora fosfodisteraze 4. Ovi lekovi dovode do smanjenja zapaljenskog procesa kod HOBP. Cliomilast se potpuno apsorbuje nakon oralnog unosa i ima poluživot oko 6.5 sati. Pokazao je svoju kliničku efikasnost u dozi od 15 mg dva puta dnevno, sa mučninom centralnog porekla koja je najznačajnija neželjena reakcija. Rofumilast je lek koji se primenjuje u terapiji kod pacijenata sa teškim oblikom HOBP koji imaju česte egzacerbacije bolesti kako bi se iste smanjile. Dve randomizirane dvostruko slepe multicentrične studije pokazale su da ovaj lek popravlja FEV1 kod ovih pacijenata i da smanjuje egzacerbacije bolesti za oko 17 %.

Ostali lekovi u terapiji hroične opstruktivne bolesti pluća

Pokazano je da primena opioida kod ovih pacijenata modulira intenzitet i neprijatnost respiratorne nedovoljnosti kod ovih pacijenata. Kako pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća obično imaju udruženo srčano oboljenje, upotreba beta blokera kod ovih pacijenata predstavlja kontroverznu temu. Naime, primena ovih lekova može dovesti do bronhospazma, i onemogućitu delovanje beta agonista. Studija koja je sprovedena u Škotskoj na oko 6000 pacijenata pokazala je da primena selektivnih beta blokera uz upotrebu inhalatornih beta agonista nije doprinela smanjenju plućne funkcije, dok je sa druge strane smanjila broj egzacerbacija bolesti, broj prijema u bolnicu i mortalitet kod ovih pacijenata.

Prestanak pušenja

Prestanak pušenja i dalje predstavlja najznačajniju terapijsku meru kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća.

Najveći broj pacijenata koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća imaju dugogodišnji pušački staž ili i dalje puše cigarete. Najznačajnija mera u okviru lečenja ove bolesti jeste prestanak pušenja.

Ipak, broj pacijenata koji prekinu da puše je jako mali zbog zavisnosti koju prouzrokuje nikotin. Ovaj ionako mali broj pacijenata koji uspe da prekine da puši još više smanjuju loš obrazovni nivo pacijenata, loša edukacija, promotivne kampanje duvanske industrije, i psihološki problemi pacijenata od kojih je najznačajnija depresija. Proces prestanka pušenja zahteva pristup sa više strana, i uključuje kako farmakološke tako i nefarmakološke mere, te zahteva više pokušaja. Prestanak pušenja zahteva prolazak kroz 5 faza. Prva prethodno razmišljanje i planiranje prestanka pušenja, priprema za prestanak pušenja, akcija, odnosno sam prestanak pušenja i održavanje postignutih efekata. Postoje različite vrste programa odvikavanje od pušenja. Značajno je postaviti datum kada će se prestati sa pušenjem. Tu je značajna uloga lekara, kao i njegova uloga u daljem održavanju postignutog. Uspešni programi odvikavanja od pušenja koriste sledeća sredstva: edukaciju pacijenata, određivanje datuma prestanka pušenja, praćenje i podršku, sprečavanje relapsa, savetovanje u vezi sa zdravim stilovima života, sisteme socijalne podrške i pomoćna terapeutska sredstva (farmakološka sredstva). Studije su pokazale da intenzivne bihejvioralne intervencije, uključujući individualno ili telefonsko savetovanje imaju značajan efekat na održavanje apstinencije od duvana. Prema preporukama američke preventivne službe, savetovanje prilikom prestanka pušenja treba da prolazi kroz 5 faza: pitanje o upotrebi duvana, savetovanje o prestanku pušenja, procena volje za prestankom pušenja, pomoć prilikom prestanka pušenja i na kraju pružanje podrške i održavanje postignutih efekata.

Kratkotrajno bihejvioralno savetovanje (oko 10 minuta) i farmakološke tehnike su korisne prilikom odvikavanja pušenja, ali pružaju najbolji efekat zajedno. Naročito je značajno pružiti savetovanje trudnicama koje puše bez obzira na godine.

Primena farmakoloških agenasa pod nadzorom kompetentnog osoblja je značajna podrška svim programima u odvikavanju od pušenja.

Nikotin je supstanca koja je odgovorna za sve manifestacije apstinencijalnog sindroma kod prestanka pušenja. Ovaj sindrom uključuje anksioznost i razdražljivost, nesposobnost koncentrisanja, bes, umor, pospanost, neraspoloženje i probleme sa spavanjem. Simptomi apstinencije od nikotina pojavljuju se u toku prvih nekoliko nedelja. Dostupan je veliki broj terapeutskih sredstava koja zamenjuju nikotin iz cigatera.

Nikotin poliacrilex (Nicorette i Nicorette Plus) je žvakaća nikotinska guma koja u velikoj meri poboljšava rezultate prestanka pušenja. Nicorette se prave sa dozom nikotina od 2 i 4 mg, pri čemu se pacijentima koji su pušili više od jedne kutije dnevno savetuje upotreba 4 mg, dok se onima koji su pušili ispod jedne kutije, 2 mg. Treba naznačiti pacijentima da žvaću polako i u prve dve nedelje prilagode količinu žvaka potrebi za nikotinom. Postepeno u toku sledeća 3 meseca treba smanjivati količinu sažvakanih žvaka.

Transdermalni nikotinski flasteri su već duže vreme u upotrebi i imaju uspeh u odvikavanju od pušenja koji se kreće od 22 do 42 % u poređenju sa placebom kod koga se ovaj uspeh kreće do 25 %.Ova formulacije nikotina se dobro podnosi, dok se neželjena dejstva najčešće svode na lokalne kožne reakcije. Postoje različite koncentracije nikotina, koje treba postepeno smanjivati primenom manje doze na svakih 6 do 10 nedelja.

Primena antidepresiva bupropiona (Zyban) efikasna je kod prestanka pušenja. Ovo pomoćno sredstvo ne deluje putem nikotina već putem pojačavanja noradrenerične funkcije centralnog nervnog sistema. U poređenju sa placebom bupropion postiže održavanje apstinencije kod 23 % pacijenata koji su prestali da puše, dok kod placeba ovaj procenat iznosi 12 %. Bupropion se pokazao efikasnim i kod pacijenata koji su prestali da puše upotrebom flastera ili žvaka.

Još jedan lek koji se koristi kao pomoć u terapiji prilikom prestanka pušenja je varenicline, koji je parcijalni agonist alfa 4 i beta 2 nikotinskih acetilholinskih receptora. Ovaj lek se vezuje za nikotinske receptore izazivajući efekat sličan nikotinu, dok pored toga ne dozvoljava vezivanje nikotina. Afinitet za pomenute receptore i agonistički efekat je značajno manjie ispoljen nego kod nikotina.

Kontrolisanje zapaljena

Kontrolisanje zapaljenskog procesa je značajno u lečenju HOBP jer zapaljenje igra značajnu ulogu u patogenezi ove bolesti. Sistemski i inhalatorni kortikosteroidi su lekovi kojima se može delovati na zapaljenski proces i pozitivno uticati na tok oboljenja.

Upotreba sistemskih kortikosteroida u lečenju akutnih pogoršnja ove bolesti je široko prehvaćena i preporučljiva, zbog njihove velike efikasnosti. Studije pokazuju da primena sistemskih kortikosteroida značajno redukuje neadekvatni terapijski efekat, smanjuje potrebu za dodatnim tretmanom, povećava postotak popravka plućne funkcije i otklanja dispoične tegobe u prvih 72 sata. Sistemski kortikosteriodi su znatno efikasniji u tretmanu egzacerbacija kod astme nego kod hronične opstruktivne bolesti. Sa druge strane, primena oralnih sistemskih kortikosteroida kod osoba sa stabilnom bolešću se ne savetuje zbog neželjenih dejstava koja obuhvataju hipertenziju, intoleranciju glukoze, osteoporozu, patološke frakture i kataraktu. Studije su pokazale da male doze sistemskih steroida nemaju povoljan efekat na bolest dok doze veće od 30 mg imaju kratkoročan povoljan efekat.

Inhalatorni kortikosteroidi imaju direktan pristup zapaljenskom procesu, dok su sistemski neželjeni efekti ovih lekova zanemarljivi. Uprkos teoretskom benefitu, trenutni konsenzus je da ovi lekovi ne smanjuju opadanje FEV1 tokom vremena, iako je pokazano da smanjuju frekvenciju egzacerbacija i popravljaju kvalitet života kod osoba sa FEV1 manjim od 50 %. Inhalatorni kortikosteroidi se ne primenjuju samostalno u terapiji, već ih obavezno treba kombinovati sa dugodelujućim bronhodilatatorom. TORCH studija (Towards Revolution in COPD Health) je pokazala da inhalatorni kortikosteroidi pokazuju značajno poboljšanje delovanja u kombinaciji da dugodelujućim beta agonistom u poređenju sa monoterapijom inhalatornim kortikosteroidima.

Značajno neželjeno dejstvo kod pacijenata na terapiji inhalatornim kortikosteroidima je češća pojava pneumonije. Studije su ipak pokazale da nihova primena ima više benefita nego neželjenih dejstava pre svega u smisli smanjenja mortaliteta kod ovih pacijenata i manjeg procenta koji zahtevaju mehaničku ventilaciju.

Intravenska primena kortikosteroida je takođe rezervisana za slučajeve akutnog pogoršanja. Obično se daju velike doze, iako istraživanja pokazuju da ovaj način unosa leka nema prednost nad parenteralnim unosom, osim kod osoba koje ne tolerišu peroralni unos.

Povoljni efekti nesteroidnih antiinflamatornih lekova nisu potvrđeni kod hronične opstruktivne bolesti pluća. Nema adekvatnog terapijskog odgovora na lekove koji ciljano deluju na interleukin 8 i TNF alfa. Infinitori leukotrijena koji se pokazuju kao efikacni u terapiji astme dokazano nemaju povoljan efekat u lečenju hronične opstruktivne bolesti pluća.

Pokazano je da makrolidi imaju značajan antiinflamatorni efekat u disajnim putevima kod pacijenata sa HOBP. Posebno potentan je azitromicin koji pojačava fagocitnu funkciju plućnih makrofaga. Azitromicin se upotrebljava kod pacijenata sa cističnom fibrozom i kod pacijenata nakon transplantacije pluća sa hroničnim odbacivanjem transplantata. Studije su pokazale da eritromicin smanjuje egzacerbacije kod ovih pacijenata. Neželjena dejstva primene azitromicina su pre svega oštećenje sluha, koje je zapaženo kod oko 25 % pacijenata. Bojazan od razvoja rezistencije predstavlja još jedan od ograničavajućih faktora primene azitromicina.

Lečenje infekcije

Kod pacijenata sa HOBP česta je hronična infekcija ili kolonizacija donjeg dela respiratornog trakta bakterijama S pneumoniae, H influenzae i M catarrhalis. Infekcija P aeruginosa je dosta česta. Preporučuje se antibiotsko lečenje u slučaju infekcije, dok se profilaktička primena antibiotika u smislu sprečavanja infekcije i egzacerbacija ne preporučuje. Pacijenti koji će dobiti najviše od antibiotske terapije su oni koji imaju 2 od 3 kriterijuma: povećanje dispnee, povećanje produkcije sputuma i pojava gnojavog sputuma (Winnipeg kriterijum).

Empirijska antimikrobna terapija se primenjuje kod pacijenata sa akutnom egzacerbacijom ili evidentnom infekcijom (pacijenti sa groznicom, leukocitozom ili infiltratima na radiografiji pluća). Antibiotska terapija mora biti takva da pokrije sve moguće uzročnike. Jedna interesantna studija je studija koju je sproveo Daniels sa saradnicima kombinujući doksiciklin sa kortikosteroidima. Radi se o randomiziranoj placebo kontrolisanoj studiji koja je pokazala da dodatak doksiciklina u dozi od 200 mg kortikosteroidima, nakon 10 dana promene daje bolje rezultate nego samo pojedinačna upotreba kortikosteroida u svakom smislu (kliničko poboljšanje, mikrobiološko izlečenje, smanjenje simptoma…).

Mukolitici i eliminacija viskoznog sekreta

Mukolitici smanjuju viskoynost i poboljšavaju evakuaciju sekreta. Mukus u disajnim putevima potiče od glikoproteina i leukocitarne DNK. N acetil cistein je oralni mukolitik koji poseduje antioksidantna i mukolitička svojstva. Ipak, primena ovog leka kod pacijenata sa HOBP ostaje kontroverzna. Dokazano je da lek smanjuje kašalj i nelagodnost u grudima, ali sa druge strane nije pokazano da popravlja dispneu i plućnu funkciju, ali je pokazano i da olakšava nastanak bronhospazma. Kada se upotrebljava putem inhalatora mora se kombinovati sa bronhodilatatorom, na primer albuterolom, kako bi se predupredio nastanak bronhospazma.

Infibitori protonske pumpe i prehlada

Prema velikom broju studija primena inhibitora protonske pumpe kod pacijenata sa HOBP značajno smanjuje broj egzacerbacija. U studijama je posmatrano delovanje lansoprazola u dozi od 15 mg /dan. Tokom 12 meseci pokazano je da ovi pacijenti imaju manji procenat egzacerbacija usled oboljevanja od gripa nego pacijenti koji nisu koristili inhibitore protonske pumpe. Ipak zapažena razlika nije bila statistični značajna, te je potrebno još istraživanja kako bi se razjasnila primena ovih lekova u HOBP.

Hipoksemija i oksigenoterapija

Hronična opstruktivna bolest pluća je udružena sa progresivnom hipoksemijom. Oksigenoterapija smanjuje stope mortaliteta kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću zbog povoljnih efekata na plućnu hemodinamiku. Dugoročna oksigenoterapija povećava verovatnoću preživljavanja dva puta. Hipoksemija se definiše kao parcijalni pritisak kiseonika (PO2) u arterijskoj krvi manji od 55 mm Hg ili saturacija hemoglobina manja od 90 %. Zato se ovim pacijentima savetuje dugoročna oksigenoterapija kada parcijalni pritisak padne ispod 55 mm Hg ili kada je pored parcijalnog pritiska od 59 mm Hg prisutna i policitemija ili znaci hroničnog plućnog srca. Ove pacijente treba pratiti i reevaluirati oksigenoterapju na svakih 1 do 3 meseca. Brojni pacijenti koji boluju od HOBP nemaju hipoksemiju u miru već samo u naporu. Primena kiseonika kod ovih pacijenata smanjuje osećaj dipnee, povećava tolerisanje fizičkog napora i smanjuje povećanje plućnog arterijskog pritiska. I pored svega rečenog, pokazalo se da pacijenti koji doživljavaju dispneu u naporu, nakon plućne rehabilitacije i kućne upotrebe kiseonika, ne pokazuju povoljne efekte oksigenoterapije. Zato primena oksigenoterapije kod ovih pacijenata ostaje kontroverzna.

Oksigenoterapija je generalno sigurna. Toksičnost kiseonika u visokim dozama je dobro poznata, ali nisu poznati neželjeni efekti dugotrajne upotrebe malih doza kiseonika. I pored ove nepoznanice, veliki uticaj na poboljšanje kvaliteta života ovih pacijenata primenom oksigenoterapije prevazilazi moguća neželjena dejstva dugotrajne upotrebe kiseonika.

Pacijenti sa HOBP mogu razviti hipoksemiju tokom noći. Ovaj tip hipoksemije može se javiti u svim fazama, ali se najčešće javlja u REM fazi. Ove epizode hipoksemije mogu se javiti usled povećanja plućnog arterijskog pritiska, ali ako se ova hipoksemija ne leči može se razviti u plućnu hipertenziju i hronično plućno srce. Pacijentima sa PO2 većim od 60 mmHg, kod kojih postoji noćna hipoksemija, treba ordinirati oksigeno terapiu.

Retencija ugljen dioksida usled depresije respiratornog centra je precenjena! Iako je rasprostranjeno verovanje da primena kiseonika u velikim dozama u stanju da proizvede respiratornu depresiju, postoje brojne studije koje pokazuju da nije baš tako. Parcijalni pritisak kiseonika raste administracijom kiseonika, ali nisu proporcionalne promeni koncentracije koja deluje na respiratorni centar. Retencija ugljendioksida je pre posledica neslaganja perfuzije i ventilacije nego depresije respiratornog centra izazvanog kiseonikom. Iako ova komplikacija nije uobičajena, dobro je titrirati koncentraciju kiseonika u rasponu od 60 do 65 mm Hg.

Najznačajnija fizička opasnost oksigenoterapije jeste opasnost od ekslozije. Pacijentima i porodici se mora objasniti se u blizini izvora kiseonika ne sme se rukovati plamenom niti pušiti.

Kontinuirano isporučivanje kiseonika nazalnom kanilom je standardni način davanja kiseonika pacijentima u hipoksemiji. Ovo je jednostavan i pouzdan način i pacijenti ga dobro podnose. Svaki litar protoka kiseonika dodaje oko 3 do 4 % frakciji udahnutog kiseonika (FiO2). Nazalna primena kiseonika ima povoljno dejstvo i kod pacijenata koji dišu na usta. Vlaženje kiseonika nije neophodno kod pacijenata koji primaju kiseonik preko nazalne kanile u dozi manjoj od 5 L/min.

Uređaji za čuvanje kiseonika funkcionišu na način isporučivanja kiseonika u ranoj fazi udaha. Ovi uređaji poboljšavaju prenosivost kiseonika i smanjuju cenu oksigenoterapije. Postoje tri tipa ovih uređaja, od kojih je transtrahealni invazivni, i zahteva postavljanje perkutanog katetera i posebnu edukaciju lekara pacijenta i osoblja. Svaki uređaj ima svoje dobre i loše strane.

Neinvazivna ventilacija pozitovnim pritiskom (NIPPV) omogućava dopremanje kiseonika pacijentu pod pozitivnim pritiskom bez potrebe za endotrahealnom intubacijom. Endotrahealni tubus je zamenjen maskom koja dobro prijanja na lice i koja je povezana sa uređajem za isporučivanje kontinuiranog pozitivnog pritiska (CPAP) ili za drugu vrstu uređaja BiPAP. Primena pozitivnog pritiska od strane aparata prilikom disanja kod pacijenata u hiperkapniji je povoljna jer smanjuje rad respiratorne muskulature, omogućava veći tidalov volumen prilikom zadatog respiratornog napora, i popravlja alveolarnu ventilaciju.

NIPPV pokazuje značajna povoljna dejstva kod pacijenata sa akutnim hiperkapnijskim respiratornim popuštanjem kod HOBP, uključujući i manju potrebu za endotrahelanom intubacijom, smanjenje boravka u bolnici i smanjenje mortaliteta. Ova metoda se ne upotrebljava kod pacijenata koji nisu u stanju da zaštite svoj disajni put, kod hemodinamski nestabilnih pacijenata, kod pacijenata sa obilnom bronhijalnom sekrecijom, kod pacijenata koji ne sarađuju, i kod pacijenata koji imaju APACHE skor veći od 29. (APACHE Acute Physiology and Chronic Health Evaluation score). Druga studija pak pokazuje da kod pacijenata sa hroničnom hiperkapnijom i hroničnim respiratornim popuštanjem, pulmonalna rehabilitacija udružena sa noćnom primenom NIPPV značajno popravlja kvalitet života, dnevne vrednosti PCO2 i sposobnost da tolerišu napor.

Preporuke za primenu NIPPV razvijene su u Kanadi i obuhvataju sledeće. NIPPV treba da bude prva linija podrške pacijentima sa HOBP sa teškim oblikom egzacerbacije. Eksutbacija ovih pacijenata i prevođenje na NIPPV treba da se vrši u ustanovama sa velikim iskustvom u primeni neinvazivne ventilacije pozitivnim pritiskom. Rutinska primena kombinacije kiseonika i helijuma pod pozitivnim pritiskom ne savetuje se kod pacijenata sa teškim egzacerbacijama HOBP. Ove preporuke uključuju dvadesetčetvoročasovni monitoring ovakvih pacijenata od strane iskusnog tima kako bi se obezbedila efikasna intubacija ukoliko je potrebno.

Vakcinacija radi redukcije infekcija

Infekcije predstavljaju značajan uzrok egzacerbacije HOBP. Vakcinacija predstavlja efikasan i siguran način u obezbeđivanju adekvatne prevencije nastanka infekcije. Vakcina protiv pneumokoka treba se dati pacijentima starijim od 65 godina ili pacijentima obolelim od HOBP koji imaju FEV1 manji od 40 % bez obzira na godine. Vakcina pritiv gripa je obavezna vakcinacija za sve pacijente obolele od HOBP i treba je obavljati svake godine.

Lečenje deficijencije alfa 1 antitripsina

Lečenje deficita alfa1 antitrpsina obuhvata nekoliko strategija, kao što su smanjenje opterećenja neutrofilnom elstazom, pre svega prestankom pušenja, dok je sa druge strane povećanje nivoa alfa 1 antitripsina. Farmakološki se može postići pojačanje produkcije antitripsina u jetri primenom tamoksifena ili danazola ili administracijom (venskom ili inhalatornom) alfa 1 antitripsina. Tamoksifen je u stanju da poveća endogenu produkciju alfa 1 antitripsina do određene granice.

Intrevenska primena alfa 1 antitripsina može povećati vrednosti u serumu na više od 11 mmol/L, što se smatra pragom preko koga ova supstanca ispoljava zaštitni efekat. Lek se administrira nedeljno u dozi 60 mg/kg, na dve nedelje u dozi 120 mg/kg ili mesečno 250 mg/kg. Prečišćeni ATT (alfa 1 antitripsin) je trenutno dostupan u tri oblika (Prolastin, Zemaira i Aralast). Svi potiču od prešišćene krvi davalaca. Sintetske formilacije su u razvoju i još uvek nisu spremne za primenu. Sposobnost terapijske primene ATT da promeni klinički tok deficita alfa 1 antitripsina nije dokazan. Neka posmatranja pokazuju da opadanje FEV1 kod ovih pacijenata na supstitucionoj terapiji ATT.

Lečenje akutnih egzacerbacija

Akutne egzacerbacije su značajan razlog hospitalizacije pacijenata sa HOBP. Blaži oblici egzacerbacija mogu se lečiti ambulantno, a bolničko lečenje rezervisano je za pacijente kod kojih je ambulantni tretman neuspešan, kod kojih se značajno pogoršava dispnea, kod pacijenata sa izmenjenim mentalnim statusom, kod povećanja hipoksemije ili hiperkapnije i nemogućnosti tolerisanja peroralnog unosa neophodnih lekova. Pacijenti sa ovim oboljenjem podloži su delovanju velikog broja noksi koje lako dovode do pogoršanja. Akutno pogoršanje HOBP se definiše pogoršanjem kašlja, povećanjem produkcije sputuma i promenom njegovog kvaliteta, i povećanjem dispnee. Akutna egzacerbacija je vrlo česta i pogađa oko 20 % ovih pacijenata godišnje. Prepoznavanje stanja i adekvatna terapija neophodni su u cilji sprečavanja razvoja respiratorne insuficijencije. Studije su pokazale da se kod ovih pacijenata pogoršanja grupišu. Povećan rizik od ponovnog pogoršanja postoji 8 nedelja nakon prethodne egzacerbacije. Značajno je u ovom periodu zakazati kontrolu kako bi se blagovremeno reagovalo.

Progresivna opstrukcija disajnih puteva pogoršava ventilaciju i oksigenaciju do stepena kada se ukazuje potreba za asistiranom ventilacijom. Preporuke su da se asistirana ventilacija primenjuje kada se progresivno pojačava respiratorna acidoza i/ili menja mentalni status pacijenta, ili kada se pojavi klinički značajna hipoksemija i pored suplementacije kiseonikom. Asistirana ventilacija se sprovodi neinvazivnim ili invazivnim putem.

Hiruško lečenje

Kod pacijenata sa emfizemom bule su veličine od 1 do 4 cm. Bule mogu biti slivene i zauzeti oko 33 % hemitoraksa. Ogromne bule prave pritisak na okolno plućno tkivo remeteći protok krvi i ventilaciju. Hiruško uklanjanje bula dovodi do poboljšanja plućne funkcije. Pacijenti koji imaju simptome bolesti i FEV1 manji od 50 % imaju veće poboljšanje nakon bulektomije od ostalih pacijenata. Postoji više pristupa prilikom bulektomije kao što su medijalna sternotomija, lateralna ili video torakoskopska metoda. Najznačajnije neželjeno dejstvo je bronhopleuralno ispuštanje vazduha.

Hiruška resekcija pluća kao metoda lečenja HOBP uvedena je pre oko 40 godina. Brantigan sa saradnicima pokazao je da pacijenti sa dizufnim emfizemom nakon resekcije bolesnijeg plućnog krila imaju bolju mehaničku funkciju pluća, ekspiratorni protok vazduha i okalšanje tegoba. Resekcija 20 do 30 % obolelog plućnog krila dovela je do smanjenja radijalne trakcije zdravijeg plućnog krila, sa smanjenjem tegoba kod ovih pacijenata. Brojne studije su pokazale (na primer NETT) da redukcija volumena popravlja spirometriju kod ovih pacijenata, toleranciju napora, smanjuje dispneu, poboljšava kvalitet života ovih pacijenata i smanjuje mortalitet. Pacijenti koji najviše dobijaju ovom intervencijom su pacijenti sa promenama izraženijim u gornjim polovima, i smanjenom tolerancijom napora uprkos adekvatnoj medikamentnooj terapiji. Kod pacijenta sa FEV1 manjim od 20 % i pacijenata sa DLCO manjim od 20 % ova intervencija nosi veliki rizik.

Transplantacija pluća sprovodi se u velikim centrima na tercijarnom nivou. Veliki udeo pacijenata koji se podvrgnu transplantaciji pluća su pacijenti koji boluju od HOBP. U odabiru kandidata za transplantaciju pluća značajni su spirometrijski nalaz, komorbiditet i procenjeno preživljavanje bez transplantacije na osnovi BODE indeksa. Većina centara ne sprovodi transplantaciju pluća kod pacijenata starijih od 65 godina. Srednja vrednost preživljavanja nakon trensplantacije pluća je oko 5 godina. Procenat preživljavanja nakon 1 godine kreće se do 90 %. Pitanje da li ova metoda produžava život ovih pacijenata je i dalje kontroverzno, iako je glavni cilj ove metode poboljšanje kvaliteta života ovih pacijenata.

Dugoročno praćenje

Praćenje pacijenta na otpustu nakon akutnog pogoršanja bolesti u većoj meri zavisi od sveukupne kliničke slike, nego od pojedinačne laboratorijske vrednosti ili dijagnostičkog testa. Što je egzacerbacija trajala duže, to je više mrtvih ćelija i sekreta u disajnim putevima, što zahteva na otpustu primenu kortikosterioda i kratkotrajno povećanje inhalatorne terapije. Pacijente sa teškim pogoršanjem ili teškim oblikom bolesti treba prekontrolisati nakon prvog meseca. Kod stabilnog stanja kontrola je za dva meseca. Koncentraciju teofilina u krvi treba meriti kada se uvodi lek koji interaguje sa njim, a rutinski na svakih 6 do 12 meseci. Kod pacijenata koji su na oksigenoterapiji kontrolisati gasne analize jednom godišnje ili nakon pogoršanja. Monitoring saturacije treba obavljati češće.

Plućna rehabilitacija

Veliki broj pacijenata koji boluju od HOBP nije u stanju da uživa u životu zbog ograničena fizičke aktivnosti zbog nedostatka vazduha. Plućna rehabilitacija obuhvata lepezu terapeutskih modaliteta dizajniranih da poprave kvalitet života ovih pacijenata, smanjujući ograničenja protoka vazduha, sprečavajući sekundarne komplikacije i olakšavajući respiratorne tegobe, što su tri glavna cilja respiratorne rehabilitacije. Uspešna implementacije respiratorne rehabilitacije zahteva timski pristup. Ovaj pristup naglašava potrebu za: prestankom pušenja, edukacijom porodice, oksigenacijom i vakcinacijom, fizikalnom terapijom grudnog koša, vežbanje i bronhopulmonalnu higijenu i psihosocijalnu podršku. Rezultati respiratorne rehabilitacije mere se smanjenjem respiratornih simptoma, poboljšanjem kvaliteta života, povećanjem tolerancije napora, smanjenjem anksioznosti i depresije i vraćanju osećaja kontrole pacijentu i samopouzdanja. Merenje se može vršiti BODE indeksom ili CAT testom koji se sastoji do 8 pitanja. Najzad, efekti plućne rehabilitacije vide se i kroz manji broj hospitalizacija i manju upotrebu medicinskih resursa. Ovi programi se sprovode u kući pacijenta i individualno su skrojeni. Edukativna komponenta ove rehabilitacije priprema pacijenta i porodicu na aktivnu saradnju. Svim pacijentima koji prođu program treba obezbediti vodič kako bi mogli lakše da sprovode renabilitaciju kod kuće. Vežbanje je obavezna komponenta plućne rehabilitacije. Pacijenti sa HOBP treba da sprovode aerobne vežbe donjih ekstremiteta, kako bi poboljšali sposobnost za dnevnu aktivnost i smanjili dispneu. Tehnike disanja namenjene ovim pacijentima (dijafragmalno disanje, disanje napućenim ustima) prevenira dinamsku kompresiju disajnih puteva ovih pacijenata i popravlja ventilaciju.

Hronična opstruktivna bolest pluća – Prognoza

Hronična opstruktivna bolest pluća je četvrti vodeći uzrok umiranja u Americi. Stope mortaliteta kreću se kod muškaraca oko 77 na 100 000 i kod žena oko 56 na 100 000 osoba. Vrednosti mortaliteta u svetskim razmerama variraju u širokom rasponu od oko 400 na 100 000 kod osoba starosti 65 do 74 godine u Rumuniji do najmanjeg mortaliteta u Japanu koji iznosi oko 100 osoba na 100 000.

Dugo vremena FEV1 je korišćen u prognozi ishoda ove bolesti, dok nije shvaćeno da i drugi faktori značajno utiču na ishod. Ova nova otkrića dovela su do kreiranja multidimanzionalnog indexa BODE indexa (B body mass index, O obstruction ili vrednost FEV1, D dispnea i E exercise ili sposobnost da se podnese napor). Ovaj indeks je napravljen kako bi se procenio induvidualni rizik od umiranja i potreba za hospitalizacijom.

Body mass index veći od 21 nosi 0 bodova, dok manji od 21 nosi 1 bod. FEV1 posle upotrebe bronhodilatatora daje sledeće vrednosti: više od 65 % 0 bodova, 50 do 64 % 1 bod, 36 do 49 % 2 boda i manje od 35 % 3 boda. Modifikovana dispnea skala: dispnea prilikom napornog vežbanja i dispnea prilikom penjenja uz blagi uspon nosi 0 bodova, pojava dispee prilikom hodanja na ravnom i povremeno zastajanje usled zamora nose 1 bod, dispnea posle 100 metara ili dispnea pri kojoj nije moguć izlazak iz kuće kao i zamaranje prilikom svakodnevnih kućnih poslova nose 3 boda. Procena sposobnosti vežbanja odnosno podnošenja fizičkog napora se procenjuje šestominutnim testom hodanja. Pri tome pacijent ima 0 bodova ukoliko pređe distancu veću od 350 m, 1 bod ako pređe distancu od 250 do 350 m, i tri boda ako pređe manje od 150 m.

Na osnovu BODE indexa preživljavanje se procenjuje na sledeći način; od 0 do 2 boda preživljavanje iznosi 80 %, od 3 do 4 boda 67%, od 5 do 6 boda 57% i kod 7 do 10 bodova 18 %. Upotreba ovakvog sistema pokazuje da je procena preživljavanja ovih pacijenata zavisna od više faktora, dok se sa druge strane ovakav pristup spori od strane nekih autora koji smatraju da je šestominutni test hodanja najznačajniji u predikciji preživljavanja ovih pacijenata.

Hronična opstruktivna bolest pluća – Edukacija pacijenta

Značajno je edukovati pacijente o prirodi bolesti i ohrabriti ih i pripremiti ih za aktivno učešće u lečenju. Najznačajnije stavke koje pacijent mora da prihvati i usvoji je da obavezno mora prestati sa pušenjem, i da će mu to poboljšati kvalitet života, te da se mora javiti lekaru u ranoj fazi pogoršanja, a ne u fazi respiratornog distresa.

Na kraju, posle svega rečenog, treba ipak još jednom ponoviti da se radi o oboljenju koje može da se leči, ali koje nije izlečivo. Kada konačno dođe kraj lečenje ovih pacijenata svodi se na olakšavanje tegoba i eventualno zbrinjavanje u specijalnim odeljenjima poznatijim kao hospis.

Komentari su isključeni.

Navigacija objave